Fundusze Europejskie

Centrum Medyczne Józefów Sp. z o. o., z siedzibą w Józefowie realizuje projekt „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”

UMOWA NR UM.POZ2.U-11255.2022-00/4610/2023/691 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-11255

Kwota dofinansowania: 158 500,00 zł


Józefów 18.03.2023

Zapytanie o szacowanie ceny


Firma Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o. jest zainteresowana nabyciem licencji oprogramowania gabinetowego bądź usługi (Saas) pozwalającej na:

 • Rozpatrywanie deklaracji elektronicznie
 • Przeprowadzenie wizyty wraz z zapisem EDM
 • Uruchomienie i obsługę zapisu zdarzeń medycznych
 • Generowanie raportów wymaganych przez Centrum E-zdrowia
 • Prowadzenie centrum kontaktu z pacjentami

Dla poradni POZ, prowadzonej w 2 placówkach: Józefów, Otwock.

Z uwagi na konieczność wykonania wyceny na podstawie ofert proszę o możliwie szybkie udzielenie informacji zwrotnej.


Józefów 21.08.2023

Zapytanie o szacowanie ceny


Firma Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o. jest zainteresowana nabyciem licencji oprogramowania gabinetowego bądź usługi (Saas) pozwalającej na:

 • Rozpatrywanie deklaracji elektronicznie
 • Przeprowadzenie wizyty wraz z zapisem EDM
 • Uruchomienie i obsługę zapisu zdarzeń medycznych
 • Generowanie raportów wymaganych przez Centrum E-zdrowia
 • Prowadzenie centrum kontaktu z pacjentami

Dla poradni POZ, prowadzonej w 2 placówkach: Józefów, Otwock.

Z uwagi na konieczność wykonania wyceny na podstawie ofert proszę o możliwie szybkie udzielenie informacji zwrotnej.


Józefów 30.08.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 30 sierpnia 2023 Projekt pn.: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e zdrowia („e-usługi POZ”)
nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 1. Zamawiający.
  „Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Dostawa sprzętu komputerowego. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz nieobciążony prawami osób trzecich.
  Adres dostawy: „Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów.
  1) Dostawa komputerów typu All In One ( 3 szt.).
  a) Typ komputera: All In One (monitor zintegrowany z komputerem).
  b) Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji medycznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
  c) Minimalne parametry:

Komponent Parametry
Typ Komputer osobisty typu AiO – All in One
Procesor Wydajność według benchmarku Passmark CPU musi wynosić minimum 11000 (zgodne z dniem 30.08.2023)
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z procesorem
Pamięć RAM min 8 GB RAM DDR4
Dysk twardy min 256 GB typu SSD M.2
Ekran LED o przekątnej ekranu 23.8”
System operacyjny Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny
Zabezpieczenia Szyfrowane TPM 2.0
Zasilacz Oryginalny zasilacz producenta
Urządzenia wejścia/wyjścia Przynajmniej 4 wbudowane porty USB
Jedno wyjście HDMI
Karta sieciowa ze złączem RJ-45
Klawiatura, Mysz

d) Kod CPV:
30200000-1 urządzenia komputerowe
30213000-5 komputery osobiste
30213300-8 komputer biurkowy
2) Dostawa komputerów typu (6 szt.).
a) Typ komputera: zestaw komputerowy (monitor + stacja główna) wraz akcesoriami (np. myszka, klawiatura), oprogramowaniem biurowym i innym niezbędnym oprogramowaniem biurowym oraz urządzeniami peryferyjnymi
b) Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji, aplikacji obliczeniowych, aplikacji medycznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
c) Minimalne parametry:

Komponent Parametry
Typ Komputer osobisty typu wieża oraz monitor
Procesor Wydajność według benchmarku Passmark CPU musi wynosić minimum 13000 (zgodne z dniem 30.08.2023)
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z procesorem umożliwiająca pracę z dwoma monitorami
Pamięć RAM min 8 GB RAM DDR4
Dysk twardy min 256 GB typu SSD M.2
Ekran Monitor LCD z podświetleniem LED o przekątnej ekranu co najmniej 23.8”
System operacyjny Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny
Zabezpieczenia Szyfrowane TPM 2.0
Zasilacz Oryginalny zasilacz producenta
Urządzenia wejścia/wyjścia Przynajmniej 6 wbudowanych portów USB
Jedno wyjście HDMI
Jedno wyjście VGA
Karta sieciowa ze złączem RJ-45
Klawiatura
Mysz

d) Kod CPV:
30200000-1 urządzenia komputerowe
30213000-5 komputery osobiste
30213300-8 komputer biurkowy
3) Usługa instalacji i konfiguracji.

 1. Kryteria oceny ofert.
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium „cena”. W kryterium możliwe jest zdobycie maksymalnie 100 punktów. Liczbę punktów dla tego kryterium oblicza się w następujący sposób:

C = najniższa cena z otrzymanych ofert X 100
cena badanej oferty

Do oceny kryterium będą brane pod uwagę ceny brutto.
Do oceny oferty brana będzie pod uwagę łączna cena oferty.

 1. Sposób i termin składania oferty.
  1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4) Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN.
  5) Cena za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie.
  6) Termin na złożenie oferty upływa 08.09.2023.
  7) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
  8) Oferty można składać:
  a) Osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie zamawiającego „Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów
 2. Pocztą elektroniczną na adres damian.chaciak@centrum.med.pl
 3. Termin realizacji.
  Całość przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w terminie 20 dni od otrzymania zawiadomienia o zamówieniu. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego potwierdzającego wykonanie dostawy zamówienia.
 4. Warunki udziału w postępowaniu
  1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
  b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.

 1. Informacje dodatkowe.
  1) W przypadku złożenia oferty budzącej wątpliwości co do rażąco niskiej ceny Zamawiający może przeprowadzić odpowiednie postępowanie mające na celu wyjaśnienie stwierdzonych wątpliwości. W przypadku potwierdzenia wątpliwości w wyniku tego postępowania oferta zostanie odrzucona.
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
  3) Odrzuceniu podlegają oferty:
  a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
  c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
  d) złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
  e) których termin wykonania przekracza termin wskazany w zapytaniu ofertowym,
  f) złożone w formie innej niż załączony formularz.
  Po dokonaniu oceny złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Załączniki.
  Zał. nr 1 – formularz oferty
Dotyczy: zapytania ofertowego w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zamawiający: „Centrum Medyczne Józefów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Józefów, NIP: 5322028202, REGON: 142731765
PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA
PRZEGROWADZONEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe
30213000-5 komputery osobiste
30213300-8 komputer biurkowy
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
Informacja o sposobie upublicznienia oferty:
Zamawiający w dniu 30.08.2023 r. umieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://cmj.med.pl/index.php/fundusze-europejskie/
Wykaz ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie:
Wpłynęła 1 oferta: Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Młynarska 5, NIP 821-24-47-158, REGON 140600378
Informacja o spełnieniu warunków braku powiązań kapitałowych oraz osobowych:
Oferent przedłożył oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. Posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia.
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
Dla zamówienia oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich wagi:
Cena oferty brutto (C) – 100 % tj. max 100 pkt
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosiła: 100 pkt
Komisja Wyboru Ofert dokonała analizy złożonej oferty na realizację zamówienia, z następującym wynikiem:
Cena brutto
Kwota oferty 34 500,00 zł
Liczba pkt. 100,00 pkt
Suma przyznanych pkt 100,00 pkt
Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferent Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o złożyła ofertę kompletną, zawierającą wszystkie wymagane załącznikami zgodnie z zapisami ogłoszenia oraz uzyskała 100,00 pkt zgodnie z pkt nr 5 protokołu.
W związku z powyższym w ramach realizacji zadania zostanie zrealizowanie zamówienie w Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o.
Protokół sporządzono dnia 07.09.2023 r.


protokół-z-rozstrzygnięcia-komputery-CMJ
Pobierz

Józefów, 30.08.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

 

1.       Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa systemu gabinetowego SZOK, który umożliwi  tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług. Rozbudowa systemu gabinetowego umożliwi dostosowanie do Przypadków Użycia opisanych w dokumencie „Model referencyjny wdrożenia e-usług w POZ”. W ramach dostosowania przewiduje się poniższy zakres.

Aplikacja gabinetowa:

 1. Wdrożenie oprogramowania gabinetowego SZOK, moduł Clinic, obsługa e-deklaracji

 2. Wdrożenie oprogramowania gabinetowego SZOK, moduł Clinic, obsługa indeksacji EDM

 3. Wdrożenie oprogramowania gabinetowego SZOK, moduł Clinic, obsługa raportowania ZM

 4. Modyfikacja oprogramowania gabinetowego SZOK, moduł Clinic, rozbudowa raportowania zgodnie z modelem.

 5. Wdrożenie oprogramowania gabinetowego SZOK, moduł Contact, śledzenie kontaktu z pacjentem.

 

Rozbudowa aplikacji o moduły zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kody CPV zamówienia:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

 

 • Opisane w załączniku 1 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostaw do wykonania. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań.

  • Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne muszą:

   1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Zapytaniu

ofertowym,

 1. posiadać stosowne licencje, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty

 • Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) sprzętów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe jakim muszą odpowiadać usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

 • Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

 

 

1.   Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie dokonywane jest w trybie zapytania ofertowego.

2.      Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia.

 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

  • Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub

3.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt 3.2 i 3.3 Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.

3.      Okres realizacji prac

Wymagany maksymalny termin wykonania Zamówienia – do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy z Wykonawcą.

4.      Przygotowanie oferty

 • Wymagania podstawowe

  • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

 • Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu

ofertowym.

 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z danych pozyskanych przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych jak KRS lub CEiDG, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

 • Wzory załączników dołączonych do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z podanymi wzorami i złożone na właściwym etapie postępowania – zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.

 • We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i

 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

 • Forma oferty

  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.

  • Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

  • Całość oferty  powinna   być   złożona   w   formie   uniemożliwiającej   jej   przypadkowe

zdekompletowanie (w przypadku oferty składanej papierowo).

 • Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

 • Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego powinny być złożone w formie oryginału. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 • W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: podpisane Oświadczenie Wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

 • Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

 • Wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);

 • Wypełniony i podpisany Formularz – Opis przedmiotu oferty (według wzoru stanowiącego

załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);

 • Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

6.      Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 • Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego

„Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów lub telefonicznie pod numerem tel.: 510144669 lub email na adres: damian.chaciak@centrum.med.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Damian Chaciak

 • Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania mogą zadawać pytania poprzez e-mail: chaciak@centrum.med.pl

 • Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie oraz zamieści je na stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania

 • W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 • Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego, jak i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieszczać będzie na swojej stronie internetowej https://cmj.med.pl/

7.      Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 • Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów (form):

 1. W postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego, „Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, Józefów;

 2. w postaci elektronicznej przesłać mailem (skany podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na adres chaciak@centrum.med.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2023r. do godziny 10:00.

 • Ofertę papierową należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów

Oferta w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Nie otwierać przed dniem 07.09.2023r., godz. 10:15.

8.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 • Dla zamówienia oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria

i ich wagi:

Cena oferty brutto (C) – 100 % tj. max 100 pkt

 • Zasady oceny w ramach kryterium ceny:

W ramach kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą punktów wynikającą z działania: C= Cmin/Cb x 100

gdzie,

C – liczba punktów w kryterium cena Cmin – cena oferty z najniższą ceną Cb – cena oferty badanej

 • Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny

9.      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 • Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w załączniku nr 5 do Zapytania

 • Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą.

10.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie jego

 • Wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w złożonej

ofercie.

11.    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

 

 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest („Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów dalej: Administrator);

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@centrum.med.pl lub pisemnie na adres: „Centrum Medyczne Józefów” Sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 2 RODO;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

12.    Wykaz załączników.

Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

 

Lp.

Oznaczenie

Załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

3.

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu oferty

4.

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy

5.

Załącznik nr 5

Wzór umowy