Fundusze Europejskie

„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego”– nr RPMA.09.02.02-14-D529/19

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W JÓZEFOWIE


ZAPYTANIE OFERTOWE

Józefów,  08.03.2021 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego”– nr RPMA.09.02.02-14-D529/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia obejmującego przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni funkcjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego w trybie rozeznania rynku. Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o.

 1. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów

Tel. 510144669

KRS 0000 372071, NIP 5322028202, REGON 142731765,

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie, zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o  równoważnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.

Kody CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji projektu po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji zmiany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne urządzenia w ramach zamówienia.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 marca 2021 r.
 2. Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do:                                                              

1) zaoferowania sumarycznej ceny brutto za sprzedaż towarów określonych w przedmiocie zamówienia,

2) dostawy urządzenia lub urządzeń i wyposażenia spełniającego wymagania niniejszego zapytania ofertowego do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie ul. Armii Krajowej 5, woj. mazowieckie w terminie określonym w pkt 3 zapytania ofertowego,

3) montażu (instalacji) i uruchomienia dostarczonego urządzenia lub urządzeń oraz wyposażenia wymagającego podjęcia takich czynności w w/w gabinecie Zamawiającego,

4) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi z dostarczonego urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

5) zapewnienia gwarancji na poszczególne urządzenia i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia, oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację danej części przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancji na poszczególne przedmioty zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

– pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności poszczególnych urządzeń i wyposażenia poprzez pełne usuwanie ich uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części poszczególnych urządzeń i wyposażenia na fabrycznie nowe lub też wymianę całego urządzenia lub też wyposażenia na fabrycznie nowe, w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, przy czym czas reakcji na zgłoszenie – rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu pierwszych zdalnych wskazówek dotyczących możliwości usunięcia uszkodzenia lub awarii i dalszego sposobu postępowania – wynosić będzie maksymalnie 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

– bezpłatnych uaktualnień oprogramowania poszczególnych urządzeń bez zmiany ich funkcjonalności,

– bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla ich użytkowników urządzeń lub wyposażenia ze strony Zamawiającego.

Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do w/w gabinetu Zamawiającego oraz  dokonywanych napraw i wymian obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonymi urządzeniami lub wyposażeniem: dokumenty gwarancyjne na realizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, wszelkie niezbędne instrukcje obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Oferta oraz oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczne Józefów Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 5 lub na adres email monika.nawacka@centrum.med.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 marca 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla DDOM w Józefowie.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Lp.Przedmiot zamówieniaIlość (sztuk)j.mSzczegółowy opis sprzętu
1Stół rehabilitacyjny do masażu w tym limfatycznego.1szt.Parametry stołu do rehabilitacji w tym masażu limfatycznego: • Długość:  min. 200cm • Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu w zakresie: w granicach min.46-100 cm     • Szerokość: min. 66cm • Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -40° + 40° • Obciążenie: minimalnie 150kg • podłokietniki opuszczane mechanicznie, • kółka transportowe • uchwyt na ręczniki jednorazowe • leże minimalnie ośmioczęściowe Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego.
2Aparat do elektroterapii ze stolikiem    2szt.Aparat dwukanałowy do elektroterapi oraz ultradźwięków ze stolikiem
3Aparat do magnetorepii o niskiej częstotliwości      1szt.Z dwoma aplikatorami oraz leżanką
4Zestaw do laseroterapii ze skanerem i okularami  1szt.Regulacja mocy: min 5% Tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa Zakres częstotliwości: max do 5000Hz Wypełnienie: 25-75%, impuls 50us Ilość programów zabiegowych: min 30 Ilość sekwencji zabiegowych: min 10

Fundusze Europejskie – ogłoszenia


 

Józefów 18.11.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego”– nr RPMA.09.02.02-14-D529/19, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na Dzienny Dom Opieki Medycznej w Józefowie obejmujące prace związane z remontem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością a także pozostałe prace remontowo-adaptacyjne  w trybie rozeznania rynku.

 

 1. Zamawiający: Centrum Medyczne Józefów Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pan Michał Żuk, tel. 506 007 409 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie, ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kody CPV:

45000000-7 – roboty budowlane

45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45441000-8 – roboty malarskie

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ewentualnego terminu wykonania zamówienia w ramach zawartej umowy z Wykonawcą, z tym zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 r. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi. Ewentualny nowy termin wykonania zamówienia będzie podlegał uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji realizacji całości lub w części przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować w całości lub w części przedmiotu zamówienia lub też, gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie całości lub części przedmiotu zamówienia. Uprawnienie Zamawiającego będzie mogło być zrealizowane w oparciu o zawarte w umowie wykonanie dostosowania pomieszczeń prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy sprzedaży w terminach i na warunkach wskazanych umowie, przy czym Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

 1. Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia:
 2. Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń, których remont jest przedmiotem zamówienia.
 3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonywane przez siebie i podwykonawców.
 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

– roboty przygotowawcze w postaci prawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy,

– po zakończeniu robót demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzenia prac i metody użyte przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. Materiały własne stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz w podmiotach leczniczych.
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Zamawiający ustala termin związania ofertą 30 dni.
 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– załącznik nr 1 przedmiar robót,

– Formularz ofertowy zawierający cenę brutto, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski),

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3,

– załącznik nr 4– wzór umowy,

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Wiedza i doświadczenie:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 • Cena- ranga procentowa 100%
 1. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru: Sof=Cof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

 

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

 
 

Cmin

Cof=—————————————————— x 100 pkt

 
 

Cb

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wynik.

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
 • Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczne Józefów  Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 5, 05-410 Józefów, lub drogą elektroniczną (skan oferty) na adres: damian.chaciak@centrum.med.pl

Oferty składaną pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. c. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na dostosowanie pomieszczeń dla DDOM w Józefowie. Nie otwierać do dnia 03.12.2021 r. do godziny 10:00.” Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.