Ochrona danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1)   Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Józefowie /dalej jako: Administrator/.

 2)   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • ustalenie tożsamości pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (diagnoza i leczenie) – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie, zarządzanie i udostępnianie dokumentacji medycznej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie rejestru korespondencji – Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • zarządzanie procesem udzielanie świadczeń, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • realizacja praw pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • kontakt z pacjentem (potwierdzenie wizyty, zmiana terminu itd.) – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • rozliczanie świadczeń, w tym świadczeń finansowanych przez NFZ (sprawozdawczość) – Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO
 • bezpieczeństwo placówki i osób w niej przebywających (monitoring wizyjny rejestracji) – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • cele archiwalne, naukowe lub statystyczne – Art. 9 ust. 2 lit. j RODO, 

3)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • osoby i podmioty uprawnione do uzyskiwania dokumentacji medycznej na podstawie odrębnych przepisów (m. in. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w tym zwłaszcza: inne podmioty lecznicze, organy publiczne (NFZ, ZUS itd.), osoby upoważnione przez pacjenta,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych

 4)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • okres realizacji umowy,
 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa: dokumentacja medyczna (20 lat), dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
 • okres przechowywania nagrań z monitoringu – maksymalnie do 3 miesięcy,
 • przy przetwarzaniu na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia, 

5)   Przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do bycia zapomnianym (przy przetwarzaniu na podstawie zgody)
 • prawo do sprzeciwu (przy przetwarzaniu na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu)
 • prawo do przenoszenia danych (przy przetwarzaniu na podstawie zgody)
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowane. 

8)   Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych; odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych przez Administratora. Wyjątkiem od powyższej zasady są przypadki podawania danych osobowych, na których przetwarzanie pacjent wyraża zgodę.